Algemene  voorwaarden

Definities.

Schipholtaxi.Pro: Schipholtaxi.Pro is een dienstverlenend internetplatform. Schipholtaxi.Pro probeert vraag en aanbod in de Schipholtaxi markt bij elkaar te brengen.

Schipholtaxi.Pro: Website waar consumenten en bedrijven online en tegen een vaste prijs een taxi kunnen boeken.

Taxibedrijf: Taxibedrijven die deelnemen aan het platform Schipholtaxi.Pro en beoordeeld zijn op betrouwbaarheid door kopers van diensten op Schipholtaxi.Pro.

Gebruiker: Consumenten en bedrijven die online en tegen een vaste prijs een taxi kunnen boeken.

2. Schipholtaxi.Pro.

2.1 Gebruik van Schipholtaxi.Pro:

 • Het is uitdrukkelijk verboden Schipholtaxi.Pro te gebruiken op een andere wijze als is beschreven op de website Schipholtaxi.Pro.
 • Gebruiker dient er zorg voor te dragen dat de omschrijving van de door hem geboekte taxirit overeenkomt met de werkelijkheid en derhalve juist en volledig is.
 • Taxibedrijf dient er zorg voor te dragen dat de omschrijving van de door hem aangeboden dienst overeenkomt met de werkelijkheid en derhalve juist en volledig is. Schipholtaxi.Pro is niet verantwoordelijk voor gedragingen van, of producten en diensten die worden aangeboden door taxibedrijf, noch is Schipholtaxi.Pro verantwoordelijk voor de kwaliteit, veiligheid of wettelijke toelaatbaarheid van producten of diensten die worden aangeboden.

2.2 Intellectueel eigendom:

 • De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de websites van Schipholtaxi.Pro, waaronder begrepen de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s, beeld en/of geluidsmateriaal, formats, software, merken, domeinnamen, berusten bij Schipholtaxi.Pro, respectievelijk haar licentiegevers of taxibedrijf.
 • Het is derden verboden om Schipholtaxi.Pro te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen behoudens het downloaden en bekijken van Schipholtaxi.Pro voor eigen prive gebruik.

2.3 Afsluiting ritopdracht/annuleren:

 • Als reiziger een taxi middels de website heeft besteld, door middel van het ingeven van de postcode, huisnummer en aantal personen en vervolgens de overige gegevens invult en tenslotte het formulier verzend, dan is de aanvraag de definitief en worden de rit(ten) ingepland en uitgevoerd. Mocht de reiziger geen overzicht en/of bevestiging per email hebben ontvangen dan dient deze meteen Schipholtaxi.Pro te bellen i.v.m. controle bestelling en emailadres.
 • Reiziger/Opdrachtgever is gerechtigd de tevoren afgesloten Vervoersovereenkomst met tevoren overeengekomen ritprijs door middel van mondelinge, aan een medewerker van Schipholtaxi.Pro of per e-mail te annuleren.
 • Een annulering geldt alleen als deze op tijd door Schipholtaxi.Pro is ontvangen en/of bevestigd en voldoet aan het onder A genoemde.
 • Als de annulering hieraan niet voldoet, geldt vanzelfsprekend het onder B genoemde.
 • A. indien de annulering plaatsvindt 24 uur voor aanvang van het vervoer is Reiziger/ Opdrachtgever aan de vervoerder niets verschuldigd.
 • B. indien de annulering plaatsvindt binnen 24 uur voor aanvang van het vervoer is Reiziger/ Opdrachtgever aan Vervoerder verschuldigd: de volledig overeengekomen ritprijs.

2.4 Geschillen:

 • Een geschil tussen koper en taxibedrijf inzake de (tentiele) overeenkomst dient taxibedrijf op te lossen. Schipholtaxi.Pro is uitdrukkelijk geen partij in dit geschil.
 • Schipholtaxi.Pro heeft de mogelijkheid tot uitsluiting van het account indien er betalingsgeschillen zijn tussen taxibedrijf en koper(s) en/of er negatieve beoordelingen zijn inzake de betrouwbaarheid van taxibedrijf en of gebruiker.

2.5 Verwijzingen:

 • Schipholtaxi.Pro bevat verwijzingen naar websites van derden. Schipholtaxi.Pro heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Bij gebruik van deze websites zijn de algemene voorwaarden van deze sites van toepassing tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2.6 Beveiliging:

 • Schipholtaxi.Pro spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand der techniek.

2.7 Aansprakelijkheid:

 • Schipholtaxi.Pro sluit iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op eniger wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van Schipholtaxi.Pro.
 • Schipholtaxi.Pro is in geen geval aansprakelijk voor welke schade dan ook, die op eniger wijze voortvloeien uit handelingen door derden verricht, de onmogelijkheid om Schipholtaxi.Pro te gebruiken, onrechtmatig gebruik van Schipholtaxi.Pro door een derde en handelingen van derden, nadat een ritopdracht tot stand is gekomen door gebruikmaking van Schipholtaxi.Pro zowel per internet als bestelling middels de telefoon.
 • Schipholtaxi.Pro is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Schipholtaxi.Pro kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor vertragingen, veranderingen of annuleringen van de service door overmacht, of door andere omstandigheden in de ruimste zin van het woord die niet te overzien of buiten het bereik van zowel Schipholtaxi.Pro en/of de chauffeur zijn.
 • De aansprakelijkheid van Schipholtaxi.Pro voor directe schade wegens toerekenbare tekortkomingen met betrekking tot de juiste, volledige en tijdige weergave van ritopdrachten is beperkt tot het bedrag dat wordt berekend voor dienstverlening van Schipholtaxi.Pro.
 • Schipholtaxi.Pro is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade zoals parkeergelden, vliegtickets, gederfde winst, gemiste besparingen, vervoerskosten, schade door bedrijfsstagnatie, schade door verlies van gegevens, alles in de ruimste zin van het woord.

2.8 Uitsluiting:

 • Schipholtaxi.Pro behoudt zich het recht voor om een ieder uit te sluiten van elk gebruik van Schipholtaxi.Pro, indien op enige wijze in strijd wordt gehandeld met wet, openbare orde, goede zeden en onderhavige algemene voorwaarden, en onverminderd het recht van Schipholtaxi.Pro om nadere rechtsmaatregelen te nemen en/of schadevergoeding te vorderen.

2.9 Diversen:

 • Indien en voor zover enige bepalingen van de algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven.
 • Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Utrecht.
 • Deze algemene voorwaarden kunnen ten allen tijden door Schipholtaxi.Pro worden gewijzigd en zijn direct beschikbaar op Schipholtaxi.Pro. Gewijzigde algemene voorwaarden zijn direct van toepassing.
error: Content is protected !!